L’assignatura de religió en xifres

En l’última dècada, el percentatge d’alumnes que cursen activitats d’estudi alternatives a l’assignatura de religió s’ha incrementat en 10 punts percentuals en tots els nivells educatius. Un 55% dels alumnes matriculats en el curs 2010-2011 va optar per l’ensenyament de religió, i un 45% per activitats d’estudi alternatives. Entre aquests, en educació primària un 27% de l’alumnat va cursar activitats d’estudi, incrementant aquest percentatge al 45% entre l’alumnat d’educació secundària obligatòria, i al 62% en el batxillerat.

Aquesta distribució varia en funció de la titularitat del centre educatiu. En els centres públics un 56% de l’alumnat cursa activitats alternatives i en els centres privats només ho fa un 19% de l’alumnat. En aquests centres també hi ha diferències distributives, en els concertats aquest percentatge és del 17,5% i en els centres no concertats, del 31%.

Font: MEC, Las cifras de educación en España. Estadísticas e indicadores. La enseñanza de la religión, diversos anys.

Font: MEC, Las cifras de educación en España. Estadísticas e indicadores. La enseñanza de la religión, diversos anys.

Aquesta distribució és molt diferent segons comunitats autònomes: a Catalunya i al País Basc més del 60% de l’alumnat cursa activitats d’estudi alternatives a l’assignatura de religió (68% a Catalunya), i a la Comunitat Valenciana, Andalusia, Castella i Lleó i la Rioja, menys del 35% de l’alumnat.

Alumnat que va cursar activitats alternatives a la religió (curs 2010-11)

Alumnat que va cursar activitats alternatives a l’ensenyament de religió (curs 2010-11). Font: MEC, Las cifras de educación en España. Estadísticas e indicadores. La enseñanza de la religión (curs 2010-11).