Àngels Guiteras Mestres

Àngels Guiteras Mestres va néixer a Girona l’any 1958. És llicenciada en Psicologia Clínica per la Universitat de Barcelona, especialista en drogodependències i diplomada en Alta Direcció d’Empreses per ESADE.

Ha estat treballant en el camp social des de principis dels anys 80, assumint diferents responsabilitats. Actualment és Gerent de l’Associació Benestar i Desenvolupament, ABD i Presidenta de la Taula d’Entitats del Tercer Sector Social de Catalunya des del 9 de juliol de 2.009.

Àngels_Dia pobresa 2011 Es pot definir d’una manera més col•loquial, més explicativa, el concepte Tercer Sector?
Per ser clars, el Tercer Sector Social és el conjunt d’entitats sense afany de lucre que treballen per a la inclusió i la cohesió social, amb especial atenció als col•lectius més vulnerables de la societat.

Podríem considerar, aleshores, que es tracta d’una alternativa al teixit econòmic convencional, basat fonamentalment en l’ànim de lucre?

El “Tercer Sector” és un concepte que defineix les entitats no governamentals i no lucratives. El “Primer Sector” o sector públic (governamental i no lucratiu) és l’administració, i el “Segon Sector” es refereix al sector de l’empresa privada (no governamental i lucratiu).

Les entitats que formen part del Tercer Sector Social treballen per a la transformació de la societat, fent ús dels seus propis recursos no lucratius, i per a l’interès comú. Alhora treballen, des d’un punt de vista de gestió responsable, amb criteris integrals de qualitat, de sostenibilitat, d’eficiència i de transparència.

Quins valors li atorguen perfil propi? –al Tercer Sector en general, i a la Taula, en particular…-

El Tercer Sector Social de Catalunya és, avui, un sector ben articulat i cohesionat. La seva missió és treballar pels drets, la igualtat i la qualitat de vida de les persones, sense exclusions. Per això, construïm un espai públic de participació, de responsabilitat i de compromís cívic, mitjançant la iniciativa social.

En els darrers anys, diversos estudis en l’àmbit internacional, espanyol i català han posat de manifest la importància creixent del Tercer Sector en el desenvolupament de polítiques socials, l’anomenat “quart pilar” de l’estat del benestar.  A Catalunya, la seva màxima articulació és, en aquest cas, la Taula del Tercer Sector.

AssembleaSom una organització de tercer nivell, formada per 29 agrupacions i federacions que aglutinen, en conjunt, a prop de 4.000 entitats socials no lucratives: associacions, cooperatives, fundacions, empreses d’inserció i centres especials de treball…

La institució va néixer l’any 2003 per iniciativa de les seves entitats sòcies, que són les principals organitzacions de segon nivell del sector, i que agrupen entitats que atenen els col•lectius més diversos: infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones amb dificultats per accedir a un lloc de treball, persones sense sostre, etc.

La Taula dóna visibilitat a les tasques que realitzen les entitats socials del país en defensa de les persones amb vulnerabilitat social, ajuda a lluitar contra les desigualtats i a estendre el benestar als col•lectius socials més desfavorits. A més, representa el sector davant les administracions públiques i la societat en general.

Quina incidència té, avui, pel que fa referència a l’ocupació?
D’acord amb les dades de l’Anuari 2009 editat per la Taula i l’Observatori del Tercer Sector, el Tercer Sector Social de Catalunya té aquesta dimensió: està format per unes 7.400 entitats, hi ha unes 100.000 persones contractades i unes 245.000 persones voluntàries… Si parlem de volum econòmic, representa el 2,8% del PIB català, aproximadament.

Com es relaciona amb l’Administració?
La Taula del Tercer Sector té una relació molt estreta amb la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona, l’Ajuntament de Barcelona i altres ajuntaments. El nostre interès és el de, cada cop més, col•laborar i establir estratègies de treball conjunt amb les administracions, per tal de participar activament en el desenvolupament de les politiques socials i fer la màxima incidència.

En tot cas, amb alguna administració més que amb altres?
Les polítiques socials són transversals i no depenen únicament d’una administració o d’un departament. Els diferents nivells de l’administració tenen un interès particular per a nosaltres.

Perquè serveix la Taula del Tercer Sector?

La nostra missió és doble: en primer lloc, incidir en les polítiques socials catalanes, amb l’objectiu de millorar el benestar de les persones i aconseguir la seva plena inclusió social. I, també, vertebrar i enfortir el propi sector, consolidar les entitats i obtenir el reconeixement de la seva acció per part dels sectors econòmics, les administracions públiques i el conjunt de la societat catalana.

Alhora, tots aquests valors generen un capital social de primer ordre. Les entitats del nostre àmbit sensibilitzen i eduquen en valors de solidaritat i de compromís cívic; impliquen i mobilitzen la ciutadania en la resposta als afers col•lectius; construeixen un espai cívic de participació i de responsabilitat; i contribueixen-juntament amb els poders públics- al benestar, la qualitat de vida, la inclusió i la cohesió social.

Esmenta’ns la tipologia de les entitats que són presents a la Taula…
La tipologia és molt diversa. Actualment, la Taula agrupa 29 federacions d’entitats que treballen en àmbits com la infància i família, joves, persones immigrades, gent gran, discapacitats psíquics, físics i sensorials, drogodependents, persones sense sostre… Una diversitat que, en alguns moments, pot sorprendre, però que, alhora, ens enriqueix a tots i ens ajuda a vertebrar un sector cada vegada més unit i cohesionat. Hem passat de ser un actor emergent a un actor referent, i això és gràcies a la feina de totes les entitats. En podem estar molt orgullosos!

Aquest tipus d’iniciatives, tenen més incidència a Catalunya? Per què?
A Catalunya tenim un ric i fort teixit associatiu, i un alt nivell de compromís que es concreta en les entitats, en la força del voluntariat i en la gran diversitat, riquesa i  capil•laritat del Tercer Sector. Aquesta cultura ens ha permès, també, ser la primera comunitat autònoma  en articular aquest àmbit.

Ens pots citar un llibre, una pel•lícula, una cançó… que siguin significatius per a tu?
Són molts llibres, moltes pel•lícules, moltes cançons …
Un llibre: ‘Indignados’ de Stéphane Hessel.
Una pel.licula: ‘Interferències’, i de les últimes que he vist, i com a dona : ‘La voz dormida’…  Encara ploro pels racons…
Una cançó: ‘Ma liberté’ de Georges Moustaki. Tota una època, i més actual que mai…

Què els recomanaries als nostres lectors més joves?
Que trobin maneres d’implicar-se, de corresponsabilitzar-se, d’ocupar-se de tot el que ens envolta, de comprometre’s, de ser actius.