Hermenegildo Giner de los Ríos

Fue el genio su aristocracia,
su ley, la fraternidad,
su gran libro, la desgracia,
su culto, la democracia,
su numen, la libertad.

E.V. 8 de novembre de 1923

Hermenegildo Giner de los Ríos va ser germà de Francisco, el professor lliurepensador i krausista prou conegut que ens va deixar un immens llegat intel·lectual (les seves obres completes tenen 19 volums) i oncle de Fernando de los Ríos, catedràtic i diputat a Corts del Partit Socialista. El relatiu desconeixement sobre Hermenegildo i el fet que hagués portat la vara d’alcalde de Barcelona van ser les excuses per tractar de descobrir algunes coses sobre el personatge, militant del Partit Republicà Radical i professor d’ensenyament secundari durant 20 anys a l’Institut de Barcelona.

Des de molt jove començà a Madrid la seva militància republicana. L’any 1866 participà en un certamen poètic, guanyat per un militar, amb una oda contra l’esclavatge. Es va unir amb entusiasme a la revolució que pel setembre de 1868 va enderrocar Isabel II. Va conèixer, i admirar, Concepción Arenal perquè era amic del seu fill Fernando. Li va dedicar un article molt elogiós a El Liberal el 6 de febrer de 1920. No va ocupar cap càrrec de representació fins als 50 anys quan va ser elegit regidor de Barcelona i després diputat a Corts durant 10 anys. Cap al final de la seva vida, va escriure al periòdic Aurora, òrgan de la Federación de Juventudes Radicales, aquest consell: “… la juventud no debe ser impaciente. Cada cual busque su modo de vivir y espere a que su partido le llame y le empuje y hasta entonces, que espere, sirviendo a sus ideales”.

Hermenegildo Giner de los Ríos va perdre la seva càtedra d’institut l’any 1875 -la famosa qüestió universitària- juntament amb el seu germà Francisco i Nicolás Salmerón, Moret, Laureà Figuerola, Augusto Linares, Castelar, Montero Ríos… Va perdre, també, la beca al Colegio Español de San Clemente de Bolonya. L’any 1876 col·laborà a la fundació de la Institución Libre de Enseñanza, on va donar classes de retòrica i d’on va ser secretari entre 1877 i 1881. Les Memorias de la Institución que va redactar reflectien una ampla exposició doctrinal del projecte.

Va viure a Barcelona, on ocupava la càtedra de filosofia de l’Institut, entre 1898 i 1918, data de la seva jubilació. Va passar els darrers anys de la seva vida entre Madrid i Granada, però mai va deixar de ser oficialment veí de Barcelona. A les eleccions municipals de novembre de 1903 la Unió Republicana va treure 2,6 vegades més vots que la Lliga a Barcelona. Giner de los Ríos va resultar elegit regidor pel districte VIII, amb una clara victòria a Gràcia i a Vallcarca. Aleshores Barcelona tenia alcaldes de reial ordre, nomenats pel Rei entre polítics conservadors. Els alcaldes monàrquics només podien cohabitar amb la majoria republicana si es mantenien fidels als acords del consistori, una cosa no sempre compatible amb la seva dependència del govern central, i si aconseguien de Madrid la resolució dels afers de la ciutat. Això darrer exigia llargues estades a la Cort i, mentrestant, l’alcalde accidental era el primer tinent d’alcalde, un republicà, veritable alcalde democràtic de la ciutat. Aquest és el càrrec que va ocupar Hermenegildo Giner de los Ríos en diverses ocasions, per exemple entre gener de 1906 i març de 1907. A l’Ajuntament de Barcelona va ser el creador de les colònies escolars i de les escoles del bosc, (molt abans que Mn. Batlle concebés la creació de l’escoltisme catòlic català o que els anys setanta es creessin els primers grups d’esplai a les parròquies). Va haver de realitzar un esforç personal enorme per tal de convèncer els pares de la conveniència de les colònies i superar els seus temors.

Tenia Don Gildo -com li deien- un estil molt especial de fer política. Així quan censurava els seus adversaris, posant de manifest les seves discrepàncies, no deixava mai de incloure una nota de lloança, recordant algun mèrit del personatge criticat. En diverses ocasions es va oposar a les propostes del seu partit sobre certs nomenaments, com quan va donar suport a Lamotte de Grignon com a director de la Banda Municipal contra el candidat oficial dels radicals o quan es va oposar al cessament (demanat pels seus companys) de León Pérez l’any 1910 com a Administrador d’Impostos i Rendes: “Yo no puedo -escrivia- acompañar a ustedes en esa tentativa, porque tengo el más pleno convencimiento de que no es justa; el señor Pérez es positivamente uno de los empleados más probos, más leales y más honrados y de los que mejores servicios han prestado a los intereses del Ayuntamiento y del público”.

Als esforços d’Hermenegildo Giner de los Ríos es deu la creació de la primera càtedra de Dret català a la Universitat de Barcelona. Obra seva va ser també la creació de l’Institut de segona ensenyança per a la dona l’any 1910, després d’aconseguir una subvenció municipal de 6.000 pessetes. El primer curs tingué 24 matrícules i els catedràtics donaren les classes gratuïtament a instàncies de Don Gildo. Catorze anys després l’Estat i l’Ajuntament finançaven l’Institut que ja tenia 350 alumnes.

Giner es va casar amb Laura García Hoppe. Van tenir dos fills: Glòria (1883-1970) i Bernardo (1888-1970). Bernardo va ser arquitecte i militant de Unión Republicana, així com ministre de Comunicacions i Marina Mercant (1936-1939). Durant cinc anys va ser secretari general de la Presidència de la República a l’exili de París. A la mort de Bernardo, Max Aub escriu al diari que els seus fills es trobaven arreu del món: un a Xile, un altre a la República Dominicana, el tercer a Guanajuato, el quart als Estats Units; els nets a Israel, a Santiago, a Mèxic. Un paradigma de diàspora republicana.

Entre els documents conservats de Giner figura Preceptos pedagógicos para el profesorado de las escuelas libres, neutrales o laicas de niños y niñas, un document de treball del Partit Radical de Barcelona de desembre de 1913, i del qual es reprodueixen uns paràgrafs com annex. Reeditat l’any 1979, la introducció de Buenaventura Delgado es basa, en bona part, en un article aparegut a El liberal el mes d’agost de 1923 signat per Un amigo de Giner. Delgado no sap que aquest amic és Emiliano Martínez Otazo i que l’article corresponia a la conferència pronunciada a l’Ateneu Enciclopèdic Popular de Barcelona el 8 de novembre de 1923. Així ho corrobora la correspondència literal entre les frases entre cometes reproduïdes per Delgado de l’article d’El Liberal i el text de la conferència, l’original del qual figura a la Biblioteca de la Fundació Ferrer i Guàrdia.

Romero Maura considera Hermenegildo Giner com una persona complidora i àgil. Un personatge seriós, republicà inflexible, hieràtic i moderat, un radical de veritat, malgrat que el seu radicalisme no fos del tot corrent. El seus interessos en política se centraven en la millora de la instrucció dels obrers i en l’existència d’una veritable democràcia. Home respectat, la gent s’aixecava quan ell entrava a la Casa del Poble.

Al seu llibret Moral Universal, Giner descriu un codi moral laic de ressonàncies francmaçòniques (Giner era francmaçó com Odón de Buen, Angeles López de Ayala, Nicolás Salmerón i Alejandro Lerroux, alguns dels seus amics i correligionaris). Entre altres coses proposa, contra la formulació tradicional de submissió dels catòlics: “Haz el bien por el bien mismo, sin esperanza de recompensa ni miedo al castigo, y con verdadera abnegación. […] Trabaja, porque el producto del trabajo intelectual o mecánico es la riqueza. Mantener esta fuente de prosperidad es favorecer el bienestar del mundo […] Trabaja, para preparar una organización de la propiedad más equitativa que la actual, en la que se borren las iniquidades a que da lugar la miseria, y en que se procure una más justa participación social en los beneficios de la riqueza […] La educación de ambos [d’homes i dones] hace culta a la sociedad, que ha de ilustrarse por medio de la Ciencia; que ha de embellecerse por el Arte, la poesía y la música, que ha de mejorarse por la Moral y que ha de progresar con la observancia del Derecho”. Les seves paraules constitueixen un nou exemple del lligam indisociable entre laïcitat i progrés i una mostra de com la història del nostre país -tenyida d’integrismes de signe catòlic i/o de signe marxista- ha volgut deliberadament ocultar-nos els noms o les obres dels liberals.

Bibliografia:

Emiliano MARTINEZ OTAZO: Giner de los Rios, rasgos y hechos de una vida ejemplar, conferencia necrológica leída la noche del 8 de noviembre de 1923 en el Ateneo Enciclopédico Popular de Barcelona.

Hermenegildo GINER DE LOS RIOS: Preceptos pedagógicos para el profesorado de las escuelas libres, neutrales o laicas de niños y niñas, Pequeña Biblioteca Calamvs Scriptorivs, Barcelona – Palma de Mallorca 1979. Pròleg de Buenaventura Delgado.

Max AUB: Diarios (1939-1972), Alba, Barcelona, 1998, pàg. 463 [anotació del 24 d’agost de 1970].

Joaquín ROMERO MAURA: La rosa de fuego, Alianza, 1989, pàgs. 334-336, entre altres.

La Escuela republicana

Fundada la Escuela republicana en esta independencia de todo poder extraño a la pedagogía misma; ajena a toda preocupación social, a todo prejuicio religioso, debe igualmente huir de ser tendenciosa por programa. Es decir, que debe respetar en el escolar su propia manera de ser y sus peculiares puntos de vista, sin otro interés docente que el de instruir y educar; esto es, enseñar y dirigir. Enseñar para aprender y saber, y dirigir para vivir con arreglo a lo aprendido y sabido; en una palabra: la Escuela ha de servir para la vida. Y la existencia no es libre, si obedece de antemano a un dogma religioso, o social, o político; a un sistema, o a una doctrina.

El niño como el adulto, la niña como la mujer, tienen derecho a que se respete la integridad de su conciencia. Y no hay razón para suprimir el dogma religioso, sustituyéndolo con el político, o con el social. El progreso no tiene fórmulas definitivas para nada, así como la ciencia no cuenta con todas las verdades infalibles. No hay nada definitivo en la vida, para todos los tiempos, para todos los lugares, para todos los hombres, eterno e igual, en una palabra, más que la forma del progreso, la libertad; la guía del progreso, la razón. Todo lo que se oponga a la razón y a la libertad, se opone a la ley del progreso.

Y la Escuela republicana ha de ser progresiva, es decir, libre y racional. […]

En las Escuelas republicanas deben estar prohibidos los castigos, como han de suprimirse los premios.

Estos, suponen una diferencia que estimula la vanidad en los niños y despierta el orgullo. Esta emulación divide a los escolares en superiores e inferiores. Y tal clasificación ya la hay en la vida; pero no es la escuela, y menos la republicana, quien la ha de establecer. El espíritu de igualdad y democrático, es el único justo para la formación de la personalidad humana; y educando en ese principio ecuánime a los niños, sin la instintiva tendencia a singularizarse y sobresalir, se les prepara generosamente para la equitativa estimación de los ciudadanos. Ya la sociedad hace las distinciones debidas o indebidas, que los casos reclaman, para que se ahonden más y más esas diversificaciones, desde niño. Y ya los escolares conceden a sus compañeros los prestigios que merecen, sin que los premios, que fomentan el amor propio vanamente, falseen el genio subjetivo, produciendo con su malsano influjo la anulación de la sinceridad, que convierte a los francos en hipócritas, a los cándidos en astutos, a los sencillos en pérfidos.

El premio produce una alegría en quien recibe la recompensa, que despierta en el ánimo de otros la tristeza del bien ajeno, denominada envidia. Y este sentimiento se ha de procurar por todos los medios que no nazca en la escuela.

El maestro, formador de almas, ha de cuidar con sumo tacto que no se tuerzan los sentimientos infantiles.

En las clases todos son iguales, y el profesor tiene la obligación moral de no aplaudir ni elogiar en público; lo mismo que solamente ha de censurar en privado.

Todos los ciudadanos son iguales ante la ley; los buenos como los malos. Todos los estudiantes deben ser iguales ante el maestro, los malos como los buenos.

En cuanto a los castigos, baste decir que si hay una escuela filosófico-criminalista que reconoce en cada delincuente un débil, o un desequilibrado, o un anormal, y en cada criminal un enfermo; si se niega por eminentes pensadores que haya derecho al castigo, y solamente se reconoce a la sociedad la obligación a la separación del ciudadano que la estorba, ¿cómo se va a admitir el derecho al castigo en la escuela? El castigo es un mal y una tristeza, incompatible con la placidez que ha de reinar en el aula.

Así pues, en la pedagogía radical hay necesidad de serlo ante todo y de veras, y admitir los principios con sus lógicas consecuencias.

Los castigos es preciso suprimirlos. No existe otro medio de educar natural y humanamente que con la razón, y por el convencimiento, cuando se está en edad de discurrir; por el cariño, por el amor, por el afecto, por la dulzura, antes del uso de la razón y, en una palabra, con la justicia y por la alegría, siempre.

Quien no se sienta capaz de emplear esos dos resortes pedagógicos, no tiene verdadera vocación al magisterio. El niño tiene derecho a dos cosas: a que no se le entristezca y a que se le convenza.

Ser maestro es algo más que ser enseñante; hay muchos profesores a quienes falta el espíritu docente; éste es el que sabe guiar (como dice el nombre de ‘pedagogo’), el que sabe conducir, el que forma caracteres, el que levanta corazones, el que hace hombres honrados, leales, nobles, morales, serenos, joviales, cultos: y ése es el troquel republicano y ése debe ser el taller radical denominado Escuela.